DRIEKLOMP Kennisbank

Aankoopbegeleiding

Wanneer een aankoopmakelaar een aankooptraject begeleidt noemt met dit aankoopbegeleiding. De aankoopmakelaar neemt de “koper” stap voor stap mee door het koopproces. Dat begint bij een bezichtiging en eindigt bij het bezoek aan de notaris. Indien er na de overdracht nog zaken geregeld moeten worden wij uiteraard voor u klaar. Meer informatie

Afschrift

Een officiële kopie

Bankgarantie

Als u van de bank de garantie krijgt dat een bepaald bedrag wordt betaald.

Bedenktijd

De tijd die de koper krijgt om zonder reden af te zien van de koop.

Beneficiair aanvaarden

Als u de erfenis aanvaardt onder voorwaarde van een boedelbeschrijving. Hierdoor bent u met uw eigen vermogen niet aansprakelijk voor schulden van de overledene.

Beslag leggen op een huis

Hierdoor krijgt een andere partij het recht het huis te verkopen als een schuld niet wordt betaald.

Bestemmingsplan

Hierin worden de gebruiks- en bouwmogelijkheden voor een gebied vastgelegd. Het bestemmingsplan van een object kunt u opzoeken op de website van Ruimtelijkeplannen.nl

Bezwarende bepalingen

Bepalingen over zaken die het wonen of de verkoop kunnen beïnvloeden.

Canon

De vergoeding die door de erfpachter betaald wordt aan de grondeigenaar voor erfpacht. Afhankelijk van de voorwaarden is de betaling per jaar of per halfjaar.

Courtage

Bedrag dat u de makelaar moet betalen voor zijn dienstverlening.

Energielabel

De letters A++++ (zeer zuinig( tot en met G (zeer onzuinig) geven aan hoe energiezuinig een woning is vergeleken met soortgelijke woningen. Het energielabel is verplicht bij verkoop, verhuur en oplevering van woningen en appartementen. Bij sommige woningen is een energielabel niet verplicht, bijvoorbeeld bij een monument.

Erfbelasting

Belasting die u betaalt over uw erfenis.

Erfdeel

Uw aandeel in de erfenis.

Erfdienstbaarheden

Als iemand gebruik mag maken van uw grond of van een voorziening aan uw huis.

Erfgenaam

Iemand die volgens de wet of een testament recht heeft op een (deel van de) erfenis.

Erfpacht

Als er sprake is van erfpacht, dan is het eigendom van de grond gescheiden van het pand. Wanneer u een woning op erfpacht koopt, wordt u geen eigenaar van de grond. Voor de grond betaalt u een vergoeding, de zogenaamde canon.

Erfpachtrecht

Het recht om een stuk grond te gebruiken zonder dat u er eigenaar van bent.

Huisvestingsvergunning

Vergunning van een gemeente om in een woning te mogen wonen.

In gebreke blijven

Als iemand zijn verplichtingen niet nakomt.

Informatieplicht

Uw plicht om de koper te informeren over de staat van de woning en alles wat invloed kan hebben op zijn woonplezier.

Koopcontract

Hierin staan alle afspraken tussen koper en verkoper over de koop van een woning.

Kosten koper (k.k.)

Wanneer er achter een vraagprijs k.k. staat, betekent dit dat de koper verantwoordelijk is voor de volgende extra kosten:

  1. Overdrachtsbelasting
  2. Notariskosten
  3. Hypotheekkosten (indien van toepassing)
  4. Aankoopmakelaar (indien van toepassing)

Kwalitatieve verplichtingen

Afspraken met anderen over wat niet mag of juist moet.

Lasten en beperkingen

Zaken die het wonen in of het bezitten van een huis negatief kunnen beïnvloeden.

Legateren

Als iemand u bepaalde bezittingen nalaat. Dit moet worden vastgelegd in een testament.

Leveringsakte

De akte waarin de notaris de overdracht van de woning regelt.

Lijst van zaken

Een lijst van zaken welke bij verkoop in de woning achterblijven of ter overname zijn. Deze lijst wordt door de verkopers ingevuld.

Monument

In het algemeen geldt voor monumenten dat ze van belang worden geacht vanwege hun schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde. Er zijn verschillende soorten monumenten:

  • Rijksmonument: een monument dat van nationaal belang is;
  • Gemeentelijk monument: een monument dat van regionaal of plaatselijk belang is;
  • Provinciaal monument: een monument dat vanuit de provincie bescherming krijgt, dit komt enkel voor in Noord-Holland en Drenthe;
  • Beschermd stads- of dorpsgezicht: een gebied met een bijzonder cultuurhistorisch karakter;

Nalatenschap

Alle bezittingen en schulden die een overledene achterlaat.

NSW-landgoed

Een landgoed dat is gerangschikt onder de Natuurschoonwet 1928 (NSW). Een NSW-landgoed brengt diverse fiscale voordelen met zich mee.

Onderzoeksplicht

De plicht van de koper om onderzoek te doen naar de staat van de woning en alles wat invloed kan hebben op zijn woonplezier.

Ontbindende voorwaarden

Officiële redenen waarom iemand een gemaakte afspraak niet hoeft na te komen.

Opstalrecht

Het recht om boven of op de grond van een ander een onroerende zaak te hebben. Hiervoor betaalt de opstaller retributie aan de grondeigenaar.

Overdracht

Als de woning van eigenaar wisselt. Dit heet ook wel de levering.

Particuliere erfpacht

Als het stuk grond dat wordt gebruikt van een particulier is en niet van de gemeente.

Recht van overpad

Het recht om ongehinderd een stuk grond van iemand anders over te steken.

Retributie

De vergoeding die door de opstaller betaald wordt aan de grondeigenaar voor een recht van opstal. Afhankelijk van de voorwaarden is de betaling per jaar of per halfjaar.

Saneringsbeschikking

Een officiële verklaring waarin staat hoe erg de verontreiniging van grond is en wat eraan gedaan moet worden.

Testament

Een door een notaris opgestelde akte waarin staat wat er met een nalatenschap moet gebeuren.

Verborgen gebreken

Gebreken die niet meteen zichtbaar zijn.

Verkoop vragenlijst

Een uitgebreide vragenlijst met informatie over de te verkopen woning. Deze lijst wordt door de verkopers ingevuld.

Voorkeursrecht gemeente

Als u grond eerst te koop moet aanbieden aan de gemeente.

Vrij op naam (v.o.n.)

Wanneer er achter een vraagprijs v.o.n. staat, betekent dit dat de verkoper de kosten voor de overdracht van de woning voor zijn rekening neemt.

Waarborgsom

Een bedrag dat gebruikt wordt als onderpand.

Zuiver aanvaarden

Als u uw erfenis zonder voorbehoud aanvaardt. U bent dan verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap en aansprakelijk voor de bezittingen én (ook met uw privévermogen) voor alle schulden

3

Stel uw vraag

Toestemming(Vereist)