Gebruik de zoekfunctie om uw zoekterm in te voeren of klik op de beginletter van uw zoekterm.

Wanneer een aankoopmakelaar een aankooptraject begeleidt noemt met dit aankoopbegeleiding. De aankoopmakelaar neemt de “koper” stap voor stap mee door het koopproces. Dat begint bij een bezichtiging en eindigt bij het bezoek aan de notaris. Indien er na de overdracht nog zaken geregeld moeten worden wij uiteraard voor u klaar.

Een officiële kopie

Als u van de bank de garantie krijgt dat een bepaald bedrag wordt betaald.


De tijd die de koper krijgt om zonder reden af te zien van de koop.

Als u de erfenis aanvaardt onder voorwaarde van een boedelbeschrijving. Hierdoor bent u met uw eigen vermogen niet aansprakelijk voor schulden van de overledene.

Hierdoor krijgt een andere partij het recht het huis te verkopen als een schuld niet wordt betaald.

Hierin worden de gebruiks- en bouwmogelijkheden voor een gebied vastgelegd. Het bestemmingsplan van een object kunt u opzoeken op de website van Ruimtelijkeplannen.nl

Bepalingen over zaken die het wonen of de verkoop kunnen beïnvloeden.

De vergoeding die door de erfpachter betaald wordt aan de grondeigenaar voor erfpacht. Afhankelijk van de voorwaarden is de betaling per jaar of per halfjaar.

MEER INFORMATIE

Bedrag dat u de makelaar moet betalen voor zijn dienstverlening.

De letters A++++ (zeer zuinig( tot en met G (zeer onzuinig) geven aan hoe energiezuinig een woning is vergeleken met soortgelijke woningen. Het energielabel is verplicht bij verkoop, verhuur en oplevering van woningen en appartementen. Bij sommige woningen is een energielabel niet verplicht, bijvoorbeeld bij een monument.

Belasting die u betaalt over uw erfenis.

Uw aandeel in de erfenis.

Als iemand gebruik mag maken van uw grond of van een voorziening aan uw huis.

Iemand die volgens de wet of een testament recht heeft op een (deel van de) erfenis.

Als er sprake is van erfpacht, dan is het eigendom van de grond gescheiden van het pand. Wanneer u een woning op erfpacht koopt, wordt u geen eigenaar van de grond. Voor de grond betaalt u een vergoeding, de zogenaamde canon.

MEER INFORMATIE

Het recht om een stuk grond te gebruiken zonder dat u er eigenaar van bent.

MEER INFORMATIE

Vergunning van een gemeente om in een woning te mogen wonen.

Als iemand zijn verplichtingen niet nakomt.

Uw plicht om de koper te informeren over de staat van de woning en alles wat invloed kan hebben op zijn woonplezier.

Hierin staan alle afspraken tussen koper en verkoper over de koop van een woning.

Wanneer er achter een vraagprijs k.k. staat, betekent dit dat de koper verantwoordelijk is voor de volgende extra kosten:

  1. Overdrachtsbelasting
  2. Notariskosten
  3. Hypotheekkosten (indien van toepassing)
  4. Aankoopmakelaar (indien van toepassing)

Afspraken met anderen over wat niet mag of juist moet.

Zaken die het wonen in of het bezitten van een huis negatief kunnen beïnvloeden.

Als iemand u bepaalde bezittingen nalaat. Dit moet worden vastgelegd in een testament.

De akte waarin de notaris de overdracht van de woning regelt.

Een lijst van zaken welke bij verkoop in de woning achterblijven of ter overname zijn. Deze lijst wordt door de verkopers ingevuld.

In het algemeen geldt voor monumenten dat ze van belang worden geacht vanwege hun schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde. Er zijn verschillende soorten monumenten:

  • Rijksmonument: een monument dat van nationaal belang is;
  • Gemeentelijk monument: een monument dat van regionaal of plaatselijk belang is;
  • Provinciaal monument: een monument dat vanuit de provincie bescherming krijgt, dit komt enkel voor in Noord-Holland en Drenthe;
  • Beschermd stads- of dorpsgezicht: een gebied met een bijzonder cultuurhistorisch karakter;

Alle bezittingen en schulden die een overledene achterlaat.

Een landgoed dat is gerangschikt onder de Natuurschoonwet 1928 (NSW). Een NSW-landgoed brengt diverse fiscale voordelen met zich mee.

MEER INFORMATIE

De plicht van de koper om onderzoek te doen naar de staat van de woning en alles wat invloed kan hebben op zijn woonplezier.

Officiële redenen waarom iemand een gemaakte afspraak niet hoeft na te komen.

Het recht om boven of op de grond van een ander een onroerende zaak te hebben. Hiervoor betaalt de opstaller retributie aan de grondeigenaar.

MEER INFORMATIE

Als de woning van eigenaar wisselt. Dit heet ook wel de levering.

Als het stuk grond dat wordt gebruikt van een particulier is en niet van de gemeente.

MEER INFORMATIE

Het recht om ongehinderd een stuk grond van iemand anders over te steken.

De vergoeding die door de opstaller betaald wordt aan de grondeigenaar voor een recht van opstal. Afhankelijk van de voorwaarden is de betaling per jaar of per halfjaar.

MEER INFORMATIE

Een officiële verklaring waarin staat hoe erg de verontreiniging van grond is en wat eraan gedaan moet worden.

Een door een notaris opgestelde akte waarin staat wat er met een nalatenschap moet gebeuren.

Gebreken die niet meteen zichtbaar zijn.

Een uitgebreide vragenlijst met informatie over de te verkopen woning. Deze lijst wordt door de verkopers ingevuld.

Als u grond eerst te koop moet aanbieden aan de gemeente.

Wanneer er achter een vraagprijs v.o.n. staat, betekent dit dat de verkoper de kosten voor de overdracht van de woning voor zijn rekening neemt.

Een bedrag dat gebruikt wordt als onderpand.

Als u uw erfenis zonder voorbehoud aanvaardt. U bent dan verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap en aansprakelijk voor de bezittingen én (ook met uw privévermogen) voor alle schulden