Dit agrarisch object is verkocht

Krachtighuizerweg 0 ong Putten

Prijs op aanvraag 

Verkocht

Omschrijving

LANDGOED KLEIN VEENHUIZEN

Aan de westzijde van de Veluwe, in de gemeente Putten, liggen de eeuwenoude bossen van Landgoed Klein Veenhuizen. Het landgoed heeft een totale oppervlakte van 51 hectare, 10 are en 26 centiare, bestaande uit bossen, singels, houtwallen en enkele agrarische percelen. De stilte van deze plek is bijna te 'horen'.

Sinds 2000 is het landgoed gerangschikt onder de Natuurschoonwet 1928 (NSW). De wegen en paden over het landgoed zijn het hele jaar, van zonsopkomst tot zonsondergang, opengesteld voor het publiek. Deze openstelling is op een duidelijk waarneembare wijze aangegeven door middel van borden, die bij de toegangswegen tot het landgoed zijn geplaatst.

Wat zijn de fiscale voordelen van een NSW-landgoed?
1. Bij de aankoop is geen overdrachtsbelasting verschuldigd.
2. De waarde van onbebouwde grond is voor de eigenaar vrijgesteld in box III.
3. Als het NSW-landgoed in een B.V. wordt ingebracht, kan er aanspraak gemaakt worden op een volledige vrijstelling voor de vennootschapsbelasting.
4. NSW-landgoederen hebben een lagere waarde in het economisch verkeer, omdat er een instandhoudingsverplichting gedurende vijfentwintig jaar op rust. Deze verminderde waardering heeft gevolgen voor de onroerendezaakbelasting, waterschapslasten en het huurwaardeforfait (box I).
5. Opengestelde landgoederen zijn volledig vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Uw eigen natuurterrein, waar een oude dassenburcht met haar bewoners, edelherten, reeën, vossen en everzwijnen vertoeven? Of bent u op zoek naar uw eigen productiebos? Kom deze plek bezoeken!

GEÏNTEGREERD BOSBEHEER

De algemene doelstelling van Klein Veenhuizen ten aanzien van het bosbeheer luidt als volgt:

Natuur en houtproductie vormen de twee belangrijkste functies van de bossen van Klein Veenhuizen. Er wordt gestreefd naar het behoud en de ontwikkeling van de natuurwaarden van het bos. De houtproductie dient zoveel mogelijk voor een kostendekkend bosbeheer te zorgen. Daarnaast streeft men naar het behoud van cultuurhistorische en landschappelijke elementen en dient het bos aantrekkelijk te zijn voor recreanten.

Dit levert een mooi en stabiel bos op. Bij het beheer wordt daarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de natuurlijke processen in het bos. Ingrepen in het bos zijn in principe kleinschalig en afgestemd op de specifieke karakteristieken van het bos.

Het bosbeheer richt zich ten aanzien van de houtproductie op de 'teelt' van kwalitatief hoogwaardig hout. Elke vier jaar wordt er hout geoogst van ongeveer 50% van het totale areaal. Dit levert een oogst van circa 1.280 m³ hout op, waaronder een behoorlijk aandeel douglas hout.

BODEM

Klein Veenhuizen ligt op de zuidwestflank van het stuwwallencomplex van de Veluwe. Deze stuwwallen bestaan overwegend uit grofzandige rivierafzettingen. Gedurende de ijstijd drongen ijsmassa's vanuit Scandinavië de Gelderse Vallei binnen. Door deze ijsmassa's zijn de in horizontale lagen afgezette rivierzanden opgestuwd, tot soms in een bijna verticale stand. De hierdoor ontstane stuwwallen liggen als langgerekte heuvels lands de rand van de voormalige ijslobben.

Ter plaatse van de bossen van Klein Veenhuizen bestaat de bodem uit een leemarme / zwak lemige holtpodzolgrond. Deze gronden kenmerken zich door een dunne laag humus in de bovengrond en het voorkomen van een uit- en inspoelingslaag, die ontstaan doordat waterstromen onder meer organische stof naar beneden verplaatsen. De ondergrond van Klein Veenhuizen is voor de aanleg van de huidige bossen diep gespit.

SOORTENSAMENSTELLING

De bossen van Klein Veenhuizen bestaan overwegend uit naaldboomsoorten (circa 70%). Douglas heeft van de naaldsoorten het grootste aandeel in het bos. Daarnaast beslaan ook grove den en Japanse lariks een aanzienlijk deel. Een deel van de bossen is een aantal jaren geleden verjongd met grove den. Enkele naaldsoorten met een klein aandeel in het bos zijn: Corsicaanse den, Oostenrijkse den en reuzenzilverspar.

De meest voorkomende loofsoorten zijn eik en beuk. Van de beuk komen enkele, vrij oude opstanden voor. Eiken komen voornamelijk voor in de houtwallen en singels, gelegen aan de zuidzijde van het landgoed. De berk is weinig vertegenwoordigd in de bossen.

In de lichte bossen met grove den is de struik- en kruidlaag het best ontwikkeld. Lijsterbes, krent, vuilboom en berk zijn enkele andere soorten die deel uitmaken van de struiklaag. De kruidlaag in de lichtere loofbossen wordt gedomineerd door bochtige smele. Stekelvaren is één van de minder voorkomende soorten. In de donkere bostypen met douglas en beuk komen weinig kruiden en struiken in de ondergroei voor.

PLANOLOGIE

Op het landgoed bevinden zich drie agrarische percelen, met een totale oppervlakte van circa 4 hectare, 91 are en 35 centiare. Deze gronden zijn, conform het vigerende bestemmingsplan, voorzien van de enkelbestemming 'Agrarisch met waarden'. De resterende gronden, met een oppervlakte van circa 46 hectare, 18 are en 91 centiare, hebben de enkelbestemming 'Bos'. Het oprichten van gebouwen is niet toegestaan. Alle gronden hebben tevens een archeologische dubbelbestemming.

Twee bospercelen, met een totale oppervlakte van 19 are en 80 centiare, zijn in erfpacht uitgegeven aan de gemeente Putten. Dit duurt tot 31 december 2021. De door de erfpachter eenmalig verschuldigde canon is reeds voldaan.

Vraagprijs bospercelen: € 20.000,-- k.k. per hectare
Vraagprijs agrarische percelen: € 75.000,-- k.k. per hectare

Lees de volledige omschrijving

Overdracht

Status
Verkocht

Bouw

Type
Landbouwgrond
Bouwtype
Bestaande bouw
Soort eigendom
volle eigendom

Oppervlakten en inhoud

Totaal hectare
51 ha 10 a 26 ca

Kadastrale gegevens

Gemeente
Putten
Sectie
E
Perceel
30
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
Putten
Sectie
E
Perceel
78
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
Putten
Sectie
E
Perceel
79
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
Putten
Sectie
E
Perceel
80
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
Putten
Sectie
E
Perceel
82
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
Putten
Sectie
E
Perceel
335
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
Putten
Sectie
E
Perceel
350
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
Putten
Sectie
E
Perceel
351
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
Putten
Sectie
E
Perceel
352
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
Putten
Sectie
E
Perceel
353
Eigendomssituatie
volle eigendom
Bekijk alle kenmerken

Kaart Krachtighuizerweg 0 ong Putten